آپدیت دستگاه OPTIN-NVR-6108

آپدیت دستگاه های OPTIN-NVR-8216-4k - 8232- 8434

آپدیت دستگاه XVR -2104 OPTIN

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR-2108

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR2116

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR -5104

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR- 5108

آپدیت دوربین OPTIN- IP-4212M