نرم افزار Wireless.Network.Watcher

این یک نرم افزار کاربردی برای کاربرانی است که می خواهند بدانند چه کسی به وایفای آنها متصل است با استفاده از این برنامه می توان تمام دستگاه های متصل را شناسایی کنند پس

از اسکن کردن این برنامه نام دستگاه شماره ای پی و مک آدرس آن را نمایش میدهد